1. Toepassingsgebied

Het gebruik van de “bizhub Evolution” is uitsluitend bestemd voor opdrachtgevers of Klanten (hierna ook Gebruiker) binnen Nederland. Van toepassing bij het gebruik van bizhub Evolution en de diensten aangeboden op bizhub Evolution zijn de huidige gebruiksvoorwaarden van Konica Minolta Business Solutions Nederland NV, Hoogoorddreef 9, Postbus 22110, 1100 CC Amsterdam, Nederland, Ingeschreven bij KvK onder nr. 30074358, info@konicaminolta.nl.
Door gebruik te maken van de bizhub Evolution – met inbegrip van de ingebruikname van de Diensten – gaat de Gebruiker akkoord met huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien de Gebruiker het niet eens is met alle of individuele voorwaarden zoals hierin vermeld, dient het gebruik van bizhub Evolution te worden gestaakt en dient de ingebruikname van de Diensten te worden stopgezet.
Konica Minolta behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Konica Minolta zal de Gebruiker van elke wijziging op de hoogte brengen met dien verstande echter dat de Gebruiker stilzwijgend akkoord gaat met een dergelijke wijziging wanneer direct na implementatie door Konica Minolta geen reactie wordt gegeven tegen het gebruik van deze voorwaarden.

2. Diensten

Konica Minolta biedt Diensten aan de Klanten voor gebruik door hun medewerkers (de “Gebruikers”).
De software die nodig is voor het uitvoeren van een gebruikersaanvraag is niet te downloaden, maar functioneert als een Dienst (“SaaS”). Derhalve verwerft noch de Klant noch de Gebruiker enige uitdrukkelijke of impliciete rechten of licenties op de onderliggende software (inclusief patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten) buiten  het recht om via de bizhub Evolution een bepaalde Dienst in te schakelen en te ontvangen.
De Diensten en alle andere content, d.w.z. tekst, afbeeldingen, grafieken, geluiden en lay-out, op de bizhub Evolution zijn auteursrechtelijk of anderszins beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Alle productnamen, merken en bedrijfsnamen zijn beschermd op naam van de intellectuele eigenaar ervan. Het gebruik van dergelijke content anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden is niet mogelijk tenzij Konica Minolta daar uitdrukkelijke schriftelijk mee heeft ingestemd.
De Gebruiker zal alle aangeboden Diensten kunnen inzien in het winkelgedeelte op de bizhub Evolution, maar kan alleen die Diensten gebruiken waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven en die aan hem/haar zijn toegewezen/goedgekeurd. De Gebruiker kan een aanvraag tot  inschrijving of toewijzing via de administratie van de Klant rechtstreeks via bizhub Evolution verzenden.
Konica Minolta en de respectievelijke eigenaren van de software maken het voorbehoud dat zij aanvullende voorwaarden kunnen stellen die - in geval van een conflict - prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden, indien aanwezig, zullen worden verstrekt aan en geaccepteerd bij het inschakelen (activeren) van de betreffende Dienst.
Konica Minolta behoudt zich het recht voor om de activiteiten van bizhub Evolution en de uitvoering van Diensten te allen tijd en naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken. Konica Minolta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor permanente, ononderbroken of ongewijzigde beschikbaarheid van bizhub Evolution of enige Dienst.

3. Verplichtingen van Klant en Gebruiker en vrijwaring

De Gebruiker verplicht zich te houden aan alle toepasselijke wetten, de Gebruiksvoorwaarden en, indien van toepassing, de aanvullende voorwaarden voor individuele Diensten bij het gebruik van bizhub Evolution en de content die zich daar bevindt.
In het bijzonder mag de Gebruiker  geen inbreuk plegen op eigendomsrechten van derden. Het is de Klant en diens Gebruikers verboden om de content van de bizhub Evolution te kopiëren, reproduceren, vermenigvuldigen, om te zetten in een ander formaat of commercieel  te exploiteren zonder toestemming van de desbetreffende eigenaar.
De Gebruiker mag geen mechanismen, software of andere activiteiten en maatregelen toepassen die schade of onderbreking van de bizhub Evolution kunnen veroorzaken.
Zoals in artikel 2 beschreven, is bizhub Evolution gericht op commerciële klanten (rechtspersonen) van Konica Minolta. Het behoort derhalve tot de verantwoordelijkheid van de Klant om toe te zien op naleving van dit artikel 3 door Gebruikers. De Klant zal Konica Minolta verdedigen en vrijwaren tegen alle vorderingen en aansprakelijkheden, ongeacht de vorm van actie, voortvloeiende uit of in verband met een schending van dit artikel 3 door Gebruikers.
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Klant om te zorgen voor passende beveiligingsmaatregelen op het gebied van o.a. virus- en malwarebescherming.

4. Aanmelden en wachtwoordbeveiliging

De registratie van een Klantaccount vindt plaats na een inschrijving door de admin. van de Klant, die geautoriseerd is om de Klant te vertegenwoordigen en juridisch te binden. Konica Minolta zal alleen een goedkeuring tot gebruik van de bizhub Evolution door de Klant en diens Gebruikers verlenen na een succesvol uitgevoerde kredietcontrole .
Voor registratiedoeleinden is de Klant te allen tijde verplicht accurate informatie te verstrekken en deze actueel te houden. Konica Minolta behoudt zich het recht voor om (i) registratie van een Klant te weigeren, (ii) toegang door geregistreerde Klanten te weigeren of (iii) een Klantaccount te verwijderen in een van de volgende of vergelijkbare situaties:
a)     de Klant heeft onjuiste registratiegegevens gebruikt;
b)     de Klant of een Gebruiker binnen de organisatie van de Klant heeft deze Gebruiksvoorwaarden geschonden;
c)      de Klant of een Gebruiker binnen de organisatie van de Klant heeft tijdens gebruik of in verband met gebruik van bizhub Evolution van toepassing zijnde wetgeving overtreden;
d)     de Klant of een Gebruiker binnen de organisatie van de Klant heeft ongepaste content, d.w.z. obsceen, beledigend, gewelddadig, racistisch, seksueel of soortgelijk, ingediend voor de uitvoering van een Dienst.
Gebruikersaccounts worden aangemaakt door de admin. van de Klant. Bizhub Evolution genereert automatisch wachtwoorden en wijst deze toe aan nieuw aangemaakte accounts. De Klant en elke Gebruiker zijn strikt verplicht om de standaardwachtwoorden direct te wijzigen in individuele wachtwoorden naar keuze.
Konica Minolta accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot misbruik van het wachtwoord van de Klant of de Gebruiker door onbevoegde derden. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant en de Gebruiker om de vertrouwelijkheid van hun wachtwoorden te waarborgen (inclusief bijvoorbeeld het van tijd tot tijd wijzigen van het wachtwoord), de ontoegankelijkheid ertoe door onbevoegde derden en het uitloggen na elke sessie. Indien de Klant of de Gebruiker zich bewust wordt van enig misbruik van zijn/haar gegevens, dient de betreffende Gebruiker of Klant Konica Minolta hiervan onmiddellijk schriftelijk en/of per e-mail op de hoogte te stellen. Konica Minolta zal in een dergelijk geval de toegang tot bizhub Evolution door het betreffende account weigeren tot en tenzij de Gebruiker of Klant schriftelijk anders bepaalt.

5. Garantie en aansprakelijkheid

Bizhub Evolution weerspiegelt de toestand van zowel informatie als technologie op het moment van gebruikname door de Klant of diens Gebruikers . Konica Minolta sluit uitdrukkelijk alle impliciete garanties en geschiktheid voor een bepaald doel uit.
Konica Minolta en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadelen, van welke aard dan ook, die de Gebruiker of de Klant kan ondervinden tijdens het gebruik of in verband met het gebruik van bizhub Evolution en de Diensten. Indien Konica Minolta of een van haar medewerkers een fundamentele verplichting jegens de Gebruiker of Klant schendt, is de aansprakelijkheid van Konica Minolta beperkt tot de directe en toerekenbare schade met een maximum van de waarde van de bestelde Dienst. .
De eerder genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van schade (a) door opzet; (b) aan leven, lichaam en gezondheid.

6. Links naar websites

In sommige delen van de bizhub Evolution kan de Gebruiker via hyperlinks naar websites van derden worden geleid. Konica Minolta heeft geen invloed op de huidige of toekomstige content van websites die onder beheer van derden vallen. Konica Minolta aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de content van dergelijke websites van derden. Het gebruik van dergelijke websites geschiedt uitsluitend voor risico van de Gebruiker. Konica Minolta is niet aansprakelijk voor enige content van derden.

7. Gegevensbescherming

Konica Minolta verzamelt, gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens die de Gebruiker bij elke bestelling van een Dienst verstrekt voor de volgende doeleinden: uitvoering van de contractuele relatie met de Gebruiker, financiële kredietcontrole van de Gebruiker, archivering en commerciële doeleinden (incl. direct marketing) door Konica Minolta en elk daaraan verbonden onderneming. De Gebruiker kan te allen tijde en door middel van een bericht naar privacy@konicaminolta.nl toegang tot of rectificatie eisen van de persoonsgegevens die Konica Minolta verwerkt en heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het gebruik van bizhub Evolution en deze Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan Nederlands Recht.
Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van bizhub Evolution zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.